Logo korfanty

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena
przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw

Wycena udziałów w przedsiębiorstwie

Szacowanie wartości udziałów w firmie na podstawie różnych czynników.

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Szacowanie wartości konkretnej części firmy, włączając w to jej aktywa, zobowiązania itp.

Wycena grup kapitałowych

Szacowanie wartości całej grupy spółek zależnych, biorąc pod uwagę ich interakcje i wpływ na siebie nawzajem.

Korfanty - wycena przedsiębiorstwa oraz udziałów przedsiębiorstwa

Wycena udziałów
w przedsiębiorstwie

Wycena udziałów w przedsiębiorstwie jest procesem określenia wartości udziałów danego wspólnika. Może być przeprowadzona na podstawie różnych metod, wykorzystywanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jest ona ważnym narzędziem zarówno dla inwestorów, jak i właścicieli firm, ponieważ umożliwia określenie realnej wartości przedsiębiorstwa i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Wycena zorganizowanej
części przedsiębiorstwa

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest procesem określania wartości danej części firmy, oddzielnie od jej pozostałych elementów.Istnieją różne metody wyceny, takie jak podejście aktywów netto, podejście do zysków czy podejście do rynku. Wycena ta może być przydatna przy sprzedaży, podziale lub przejęciu danej części przedsiębiorstwa.

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (dalej ZCP) jest specyficzna z wielu względów. Najważniejszym (i zarazem najbardziej problematycznym) jest prawidłowe zdefiniowanie i wyodrębnienie elementów wchodzących w jego zakres oraz zdefiniowanie (zwykle mocno teoretyczne) jak takie ZCP mogłoby się zachowywać (ekonomicznie i finansowo) jako niezależna całość.

Korfanty - wycenia zorganizowanej części firm
Korfanty - wycenia grupy kapitałowe

Wycena grup kapitałowych

Wycena grup kapitałowych jest kluczowym elementem w procesie podejmowania decyzji biznesowych. Odpowiednio przeprowadzona wycena może pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o zakupie lub sprzedaży udziałów w spółce. Warto również zauważyć, że wycena grupy kapitałowej może pomóc w określeniu wartości aktywów i pasywów grupy, co może być przydatne przy fuzjach i przejęciach.

Wyceny w ramach grup kapitałowych mają również swoją specyfikę. Zwykle wszelkie relacje (handlowe, kapitałowe etc.) pomiędzy podmiotami powiązanymi, obarczone są ryzykiem braku rynkowości. Jest to element o tyle trudny do weryfikacji, że trudno odnaleźć miarodajne punkty odniesienia na cele weryfikacji.

Urlop wypoczynkowy

Jesteśmy na wyjeździe poza biurem do 26/06/2024r. z ograniczonym dostępem do telefonu i maila, jednak postaramy się sprawdzać pocztę i smsy regularnie.
Jeżeli wiadomość nie dotyczy pilnej kwestii, odpowiemy na nią po powrocie.

W innym przypadku prosimy o wpisanie
w tytule “PILNE: tytuł wiadomości”.